25.01.2020 – Reportage: Schoulfoire vun de Lycéeën aus der Nordstad

De 25. Januar 2020 war vun 9h00 bis 12h30 an der Däichhal zu Ettelbréck d’Schoufoire vun de Lycéeën aus der Nordstad fir Elteren a Schüler aus dem Cycle 4.

Ee grousse Merci un d’Schüler an d’Enseignants vun den Activité périscolaires “NOSL-TV” an “NOSL-BLOGGER” fir dëse Flotte Reportage!